Marianne Zwaneveld Reïncarnatietherapeut

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de privacy-rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Op basis van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld.

                                                     PRIVACYVERKLARING

Verwerken                            Voor een goede uitvoering van het therapietraject verwerkt therapeut Marianne Zwaneveld persoonsgegevens van de cliënt. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die de therapeut met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoert, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens in het cliëntdossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt en eventuele derden.

Persoonsgegevens               De therapeut verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapietraject, zoals overeengekomen in de met de cliënt afgesloten behandelovereenkomst.

Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht, maar ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor het traject van belang zijn. Met de ondertekening van de behandelovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door de therapeut ten behoeve van het traject.

Doeleinden                              De therapeut verwerkt de persoonsgegevens met het doel het traject conform de behandelovereenkomst uit te voeren. Specifiek gaat het o.m. om de volgende doeleinden: het bieden van een optimale behandeling, het beheren van een cliëntdossier en het verrichten van administratieve en fiscale handelingen, zoals facturering en belastingaangifte. Ingeval de therapeut persoonsgegevens voor intercollegiale toetsing en/of supervisie doeleinden wil gebruiken, vraagt zij hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming.

Bewaartermijnen                    De therapeut zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Betreft het een therapietraject dan blijven de gegevens in het cliëntdossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Beveiliging                                De therapeut heeft als enige toegang tot de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het cliëntdossier. De therapeut heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.

Delen met anderen                  Indien de therapeut dit in het belang van de cliënt en het traject noodzakelijk acht, kan de therapeut na overleg met de cliënt contact opnemen met de huisarts(en)en/of andere behandelaar(s) van de cliënt.

Recht op inzage                         De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien. Daartoe dient de cliënt een schriftelijk verzoek in bij de therapeut. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de cliënt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, zijn/haar persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de cliënt verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct te bespreken met de therapeut. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kan de cliënt zijn/haar klacht aan de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voorleggen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nI).