Marianne Zwaneveld Reïncarnatietherapeut

Klachtenregeling

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat je tevreden bent over je sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Vanaf 1 januari 2017 kun je dan de volgende weg bewandelen:

a. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressie- en reïncarnatietherapeut terecht. Je kunt die per mail richten aan info@mariannezwaneveld.nl of per brief aan Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Marianne Zwaneveld, Woodrow Wilsonlaan 10, 2285 CE Rijswijk. Jij en ik proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer we in dit gesprek geen oplossing naar beider tevredenheid vinden, dan kun je je als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze weg kan wel veel langer duren.

b. Ben jij als cliënt ontevreden met de onder a) geboden oplossing, dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor jou een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en als cliënt heb je de mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. De rechter zal een bindend advies doorgaans slechts marginaal (beperkt) toetsen. Dat houdt in dat de rechter nagaat of het advies op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd. Alleen als dit niet in orde is, zal de rechter jouw zaak opnieuw beoordelen.

De beroepsorganisatie NVRT is dus aangesloten bij het NIBIG, dat de klachtenprocedure uitvoert. Voor het inschakelen van de Klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NIBIG via Nibig klachtenregeling. Deze regeling volgt de voor alle officiële zorgverleners geldende wetgeving in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz).