Marianne Zwaneveld Reïncarnatietherapeut

Privacy en Disclaimer

Privacyverklaring

Als regressie- en reïncarnatietherapeut neem ik de veiligheid van de persoonsgegevens van mijn cliënten erg serieus. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat ik mijn best doe om jouw privacy te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Mijn gegevens

Naam              Marianne Zwaneveld

Adres              Woodrow Wilsonlaan 10, 2285 CE Rijswijk

Telefoon         070-3940098 / 06-33902915

e-mail              info@mariannezwaneveld.nl

AGB-code       90032158

Dossiervorming – Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat de gegevens die jijzelf aan mij hebt verstrekt. Naast jouw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum zullen dat ook gegevens zijn over je fysieke gezondheid en psychosociale thema’s, voor zover belangrijk voor de behandeling van jouw probleem. Dit kunnen bijzondere gegevens zijn over ziekten en medicatie, gebruik van alcohol en drugs, genetische en seksuele informatie, relaties of religieuze achtergrond. Ook zal ik er gegevens in verwerken over de uitgevoerde behandelingen, zodat ik je bij een volgende sessie beter kan begeleiden.

Waarborgen privacy  - Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke, psychosociale en eventuele medische gegevens en dat ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Ik leg geen digitale dossiers aan; het papieren dossier bewaar ik in een afgesloten metalen kast. Je kunt er dan ook van op aan dat ik als je behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Digitaal maak ik alleen eerste afspraken met cliënten of correspondeer ik over het verzetten van een afspraak. Feedback van cliënten of vragen van cliënten en mijn antwoorden daarop n.a.v. de behandeling print ik uit, voeg ze toe aan het papieren dossier en verwijder ik digitaal.

De gegevens uit je dossier kunnen eventueel gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing. Als dit aan de orde is, zal ik je daarvoor expliciet toestemming vragen. Vermelding van je verhaal of een samenvatting van je sessie(s) op mijn website gebeurt alleen als je zelf de tekst daarvoor wilt aanleveren en uitsluitend geanonimiseerd.

Bewaartermijn - De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist.

Rechten en plichten - Je hebt het recht zelf jouw dossier in te zien, dit te wijzigen of aan te vullen. Verder heb je altijd het recht om de gegeven toestemming om gegevens van jou te verzamelen en te bewaren weer in te trekken. Voor beide kun je op schrift of per mail een verzoek indienen.

Je hebt de plicht naar eer en geweten gegevens te verstrekken.

 

Disclaimer

* Ik, Marianne Zwaneveld, ben geen arts en geef geen medische adviezen en/of behandeling. Ik begeleid slechts aanvullend op de reguliere behandelwijzen.

* Dit geldt voor adviezen op zowel lichamelijk als op emotioneel, psychisch en spiritueel gebied.

* Adviezen over voeding en voedingssupplementen zijn niet bedoeld ter vervanging van een medische behandeling of een dieet.

* Ik zal niemand afhouden van reguliere medische en/of psychologische of psychiatrische behandeling.

* Mocht ik professioneel van mening zijn dat een cliënt reguliere hulp dient te vragen en de cliënt geeft daaraan geen gehoor, dan is dit uitsluitend de verantwoordelijkheid van de cliënt.

* Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen va het al dan niet opvolgen van mijn adviezen en het al dan niet zoeken van reguliere hulp.

* Ik ben lid van de Beroepsvereniging NVRT en handel volgens dier richtlijnen. Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg (NIBIG), heb een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering en ben gebonden aan hun klacht- en tuchtrecht.